Okinawa Kobudo videók

Bo-Sai Bunkai, Okinawa Kobudo 2016

Shushi No Kun – Okinawa Kobudo 2015